II. Vera Menchik emlékverseny 1957.06.03 - 1957.06.12. Budapest